Кафедрада  5А130101-Математика (Математик мантиқ, алгебра ва сонлар назарияси) мутахассислиги бўйича магистратура мавжуд.

Магистрлар учун қуйидаги курслар ўқилади:

Мутахассислик фанлари:

1. Абстракт алгебра

2.Борель ўлчовлари ва потенциаллар назарияси

3. Топологиянинг танланган боблари

4. Математик мантиқнинг қўшимча боблари

5. Ли алгебралари

6. Ноассоциатив алгебралар

7. Ҳақиқий ўзгарувчи функциялар назарияси

Танлов фанлари:

8. Алгебраик чизиқларнинг махсусликларини ечиш усуллари

9. Алгебраик тенгламаларнинг даражали геометрияси

2012-2013 ўқув йилида  кафедрада ҳимоя қилинган магистрлик диссертациялари:

1. Степенная геометрия для гамильтоновых систем. Филипосян Камо. Научный руководитель: проф А.С.Солеев.

2.  Сонлар геометрияси ёрдамида шартли манфий аниқланган дисперсион функцияларнинг хоссаларини тадқиқ этиш.

Мейлиев Аброр. Илмий раҳбар: доц. Х.Х.Рўзимурадов.

3. Юқори даражали тенгламалар системасининнг ечимлари сони ҳақида. Шарипов Санжар. Илмий раҳбар: доц. Х.Н.Носирова.

4. Применение метода многогранников Ньютона к исследованию робототехнических механизмов. Ёдгоров Хушвақт. Илмий раҳбар. проф. А.С.Солеев.

5. Кўпхиллик ва сиртларнинг баъзи хоссалари. Рахимова Зебинисо. илмий раҳбар. проф. А.Р.Ортиқов.

6. Чекли майдон устида алгебраик тенгламаларни ечиш усуллари. Ашурова Дилдора. илмий раҳбар: доц. В.Эргашев.

7. О вычислении образующих идеалов кольца инвариантных многочленов. Хайдаров Зафар. Илмий раҳбар: проф. И.А.Икромов.

8. Чизиқли тенгламалар системаси ва уларни дастурлаш масаласи. Ўринов Суннатилло. илмий раҳбар. доц. Б.Р.Зайналов.